ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website is eigendom van GHENT BIKE SERVICE

Adres
Ferdinand Lousbergskaai 100 bus 203
B-9000 Gent
Belgium

Facturatieadres
Ferdinand Lousbergskaai 100 bus 203
B-9000 Gent
Telefoon: +32 (0)468 16 29 14
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur
E-mailadres: info@ghentbikeservice.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0745.493.401
IBAN België:BE80 1431 1121 7877

BIC/ SWIFT:GEBABEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op iedere dienst aangeboden door Ghent Bike Service. Op de Algemene Voorwaarden van Ghent Bike Service is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ghent Bike Service is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Het is mogelijk dat Ghent Bike Service op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Ghent Bike service is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Gebreken

 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na herstelling , aan Ghent Bike Service te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na herstelling schriftelijk per e-mail te melden aan Ghent Bike Service.

Prijzen

 • Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW, Recupel, BEBAT en Reprobel.
 • Als Ghent Bike Service met u een bepaalde prijs overeenkomt, is Ghent Bike Service niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 • Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 • Als een prijsverhoging plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst, kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 • Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 • Indien een Afspraak niet kan doorgaan, gelieve Ghent Bike Service te verwittigen, minimum 4 uur voor de afspraak. Anders zien wij ons genoodzaakt om een forfaitair bedrag van 44 euro te factureren, te verhogen met de aanrijkost.
 • Voor een kostenraming of Analyse, van een fiets, rekenen wij minimum 44 euro, eventueel vermeerderd met de aanrijkost.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ghent Bike Service of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de herstelling.
 • Ghent Bike Service behandelt vragen en klachten steeds binnen de termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Ghent Bike Service, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gent.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Ghent Bike Service levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ghent Bike Service de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Ghent Bike Service kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren nml. Ghent Bike Service

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ghent Bike Service geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Ghent Bike Service kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Ghent Bike Service verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Factuurvoorwaarden

Deze factuur is betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening     BE80 1431 1121 7877 van Ghent Bike Service zoals opgegeven op de factuur.

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.

Indien U 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% op de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20,00 € per factuur.

In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20,00 € (voor factuurbedragen <150,00 €) of 30,00 € + 10% van het factuurbedrag tussen 150,00 € en 500,00 € (voor facturen >150,00 € maar <500,00 €) of 65,00 € + 5% van het factuurbedrag boven de 500,00 € met een maximum van 2.000,00 € (voor facturen >500,00 €)

Bovendien rekenen we een conventionele nalatigheidsintrest aan, aan de rentevoet bepaald in artikel  5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.

Klachten ivm deze factuur dienen ingeleid voor de Vrederechter Gent of de Rechtbank van Eerste aanleg

Gent of de Ondernemingsrechtbank Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Ghent Bike Service